Schilderij24, gevestigd te Haaksbergen, Nederland

 

Artikel 1: Algemeen 

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Schilderij24 en de opdrachtgever, waarop Schilderij24 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard . Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de levering van diensten als op de verkoop van goederen door Schilderij24.
 2. 2. Deze algemene voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd.
 3. 3. De algemene voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, offertes, beloften, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst.
 4. 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met dienstverleners, voor de uitvoering waarvan door Schilderij24 derden dienen te worden betrokken.
 5. 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. 6. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijziging uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt ook per e-mail verstaan.
 7. 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Schilderij24 en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de ‘geest’ van deze bepalingen. Indien tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de ‘geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. 9. Indien Schilderij24 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Schilderij24 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2: Offerte, aanbieding, aanbod en aanvaarding

 1. 1. Alle offertes en/of aanbiedingen van Schilderij24 zijn vrijblijvend, tenzij hiervoor een termijn is gesteld. Schilderij24 kan hier niet aan gehouden worden, indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. 2. Opdrachtgever kan gebruik maken van het elektronisch bestelproces van de website om de dienst af te nemen. De op de website vermelde omschrijving van de dienst en de prijs zijn bindend.
 3. 3. De overeenkomst vangt aan op het moment dat opdrachtgever de aanvaarding door Schilderij24 is meegedeeld.

 

Artikel 3 Herroepingsrecht

 1. 1. Vanaf het moment van bestelling heeft de consument 14 dagen bedenktijd om de aankoop ongedaan te maken.
 2. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het artikel omgaan. Schilder24 moet direct in kennis gesteld worden om de koop ongedaan te maken.
 3. 3. Het artikel moet in zijn originele en ongebruikte verpakking retour worden gezonden aan Schilderij24.
 4. 4. Kosten en risico van de retourzending zijn voor de consument. De overige gemaakte kosten zijn voor rekening van Schilderij24.
 5. 5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Schilderij24 dit uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
 6. 6. Artikelen die persoonlijk van aard zijn of specifiek voor de consument gemaakt zijn, zijn uitgesloten van dit herroepingsrecht.

 

Artikel 4: Verwerking en wijziging (persoons)gegevens 

 1. 1. Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de correctheid van zijn gegevens bij bestelling. Gedurende de looptijd van de overeenkomst blijft het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens, NAW-gegevens en contactgegevens up to date te houden.
 2. 2. Wijzigingen van contactgegevens zoals o.a. adressen, telefoonnummers, emailadressen van de opdrachtgever dienen tijdig door de opdrachtgever aan Schilderij24 worden meegedeeld. De opdrachtgever kan de persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende mail te sturen naar: sales@schilderij24.nl.
 3. 3. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren, verzamelt Schilderij24, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Schilderij24 toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, kan deze dat kenbaar maken door een mail te sturen naar het adres: sales@schilderij24.nl
 4. 4. Persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden. Schilderij24 behoudt zich het recht voor om, conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, deze privacyregeling te allen tijde aan te passen.
 5. 5. Met betrekking tot verwerking van deze  gegevens is de opdrachtgever “bewerker” en de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens ligt geheel in handen van de opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat de gegevens rechtmatig worden verstrekt en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten jegens derden. Schilderij24 is dan ook niet aansprakelijk voor rechtsvorderingen jegens derden indien dit betrekking heeft op verwerking van de persoonsgegevens.

 

Artikel 5: Prijzen 

 1. 1. Alle genoemde prijzen zijn steeds vrijblijvend,  tenzij uitdrukkelijk vermeld dat deze definitief zijn. Definitieve prijzen die in offertes vermeld staan, zijn slecht voor de duur van 15 dagen geldig.
 2. 2. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- of typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 6: Betaling 

 1. 1. Schilderij24 zal bij een bestelling een factuur aan opdrachtgever toezenden, met een betalingstermijn van 14 dagen.  Pas na ontvangst van de betaling, zal gehoor gegeven worden aan de uitvoering van de overeenkomst.
 2. 2. Schilderij24 is bevoegd de (pro-forma)facturen elektronisch aan opdrachtgever te verzenden.
 3. 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is.
 5. 5. Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, is opdrachtgever  zonder nadere ingebrekestelling 1% rente verschuldigd per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.  Tevens heeft Schilderij24 het recht om bij niet tijdige betaling een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.
 6. 6. Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van  hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode van Rapport Voorwerk II. Indien Schilderij24 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever verhaald worden. De opdrachtgever is voorts over de incassokosten rente verschuldigd.
 7. 7. De betaling is direct opeisbaar indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verzoekt, beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd of indien deze in liquidatie treedt of ontbonden wordt. Schilderij24 is alsdan gerechtigd de dienstverlening, zonder ingebrekestelling, te beëindigen of op te schorten. Er bestaat dan geen recht op schadevergoeding die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. 1. Na ontvangst van de betaling van de bestelling zal Schilderij24 zo spoedig mogelijk uitvoering geven aan de overeenkomst.
 2. 2. De door Schilderij24 gehanteerde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. 3. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of schadevergoeding.
 4. 4. Schilderij24 garandeert naar beste kunnen uitvoering te geven aan de overeenkomst onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 5. 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig is voor de juiste (en tijdige) uitvoering van de overeenkomst. Tevens is opdrachtgever verantwoordelijk er voor te zorgen dat alle benodigde gegevens tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aan Schilderij24 (tijdig) zijn verstrekt.
 6. 6. Schilderij24 is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan de door opdrachtgever verstrekte materiaal, zonder dat daar vooraf toestemming voor vereist is.
 7. 7. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt of handelt in strijd met deze voorwaarden, is Schilderij24 gerechtigd geleverde producten en/of diensten beperkt te leveren.
 8. 8. Indien nodig voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, is Schilderij24 gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Schilderij24 is niet aansprakelijk voor diensten en/of werkzaamheden die door deze derden zijn verricht.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

 1. 1. Indien Schilderij24 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. 2. Schilderij24 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schilderij24 is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. 3. Indien Schilderij24 aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Schilderij24 beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. 4. De aansprakelijkheid van Schilderij24 is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. 5. Schilderij24 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Schilderij24 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Schilderij24 toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt  ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 6. 6. Schilderij24 is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 7. 7. Recht op schadevergoeding kan alleen ontstaan, indien opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade Schilderij24 daarvan schriftelijk in kennis stelt.

 

Artikel 9: Klachten 

 1. 1. Iedere klacht dient door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen vanaf het ontvangen van de bestelling schriftelijk aan Schilderij24 kenbaar gemaakt te worden.
 2. 2. Schilderij24 is verplicht binnen 7 werkdagen op deze klacht te reageren.
 3. 3. Schilderij24 spant zich in om de klacht(en) zo spoedig en goed mogelijk te behandelen.

 

Artikel 10: Wijzigingen Algemene Voorwaarden en toepasselijk recht 

 1. 1. Schilderij24 is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.
 2. 2. De nieuwe algemene voorwaarden dienen door opdrachtgever geaccepteerd te worden.
 3. 3. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 4. 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen ,nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. 5. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Schilderij24 zal, met inachtneming van voornoemde lid 4, behandeld worden door de rechtbank Almelo.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 27 maart 2014.